KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Denge Varlık Yönetim (“Denge Varlık” veya “Şirket”) olarak siz değerli müşterilerimize ait kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacı ile düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, varlık yönetim hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçlarıyla; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari işlemler, Şirketimiz tarafından yürütülen satın alma işlemleri, takip ve tahsilat işlemlerinin yapılması, BDDK, TBB Risk Merkezi, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasına yönelik işlemler gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı, izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer finansal kuruluşlara, MASAK, BDDK, SPK, TCMB, Kredi Kayıt Kurumu gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlara, kamu tüzel kişilerine, hissedarlar ile, yurtiçi/yurtdışı iştirakler ile faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan kurumlarla, işbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Genel Müdürlük, müşteri görüşmeleri, Şirketimize yapılan yazılı, dijital başvurular, internet sitemiz üzerinden yapılan başvurular, varlık yönetim işlemleri, internet sitemiz, sosyal medya, adli kayıtların taranması, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler vb. diğer kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bildirimde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileri işlenen veri sahipleri olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 11. maddesi  uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenilmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / Yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İlgili Kanunda belirtilen bilgilendirme talepleriniz için “www.dengevarlik.com.tr” uzantılı internet sitemizde yer alan iletişim kanallarından bize ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Denge Varlık Yönetim A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte olduğumuzu ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

Kişisel verilerin korunması hakkındaki politikamıza ulaşmak için tıklayınız

 

Kişisel Verilerin Korunması Veri Sorumlumuz:

 

Gamze Oransayoglu

KVKK Uzmanı ve Çözüm Danışmanı

Yukarı